11 august 2008

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkely Fjellerup

Vedtægter

For

Grundejerforeningen ” Birkely ” Fjellerup strand.

§ 1

Foreningens formål er at varetage fælles interesser, såvel mellem disse indbyrdes som overfor tredjemand.

§ 2

Fællesvejarealet matr.11m Fjellerup by sogn og fællesstrandarealet matr. Nr. 11 v smst. , tilhører samtlige medlemmer og udgør som sådan et fællesareal, uanset matrikulære tilhørsforhold.   Det pågældende areal må kun benyttes til færdsel, ophold og badning. På det fælles strandareal må der ikke foretages bebyggelse eller haves oplag af nogen art, ligesom campering, teltslagning og lignende ikke er tilladt.   På det fælles strandareal må der oplægges en båd pr grund.

Arealet skal henligge som naturgrund.     Parkering på fælles veje, forstrand m.m må ikke findes sted

Udgifterne til vedligeholdelse m.v af fællesarealerne påhviler samtlige medlemmer med lige store beløb.

§ 3

På parcellerne må ikke drives nogen form for næringsvej(heller ikke pensionat virksomhed) eller haves oplag af nogen art.

§4

Anden form for vandforsyning end gennem fælles vandforsyningsanlæg må ikke finde sted.

§ 5

Ved beplantning af parcellerne er parcel ejerne forpligtede til, at iagttage de forskrifter, påbud eller forbud, som grundejerforeningen måtte give. Poppel, elm og høje nåletræer skal begrænses således, at udsigten bevares.  Grundejerforeningen kan påbyde træfældning eller beskæring, hvor en beplantning er til ulempe for naboer i det udstykkede område, herunder ved indskrænkning i udsigtsforholdene.

§6

Enhver ejer af parceller inden for det pågældende område, er pligtige at være medlemmer af grundejerforeningen ”Birkely”.  Ved salg er sælgeren pligtig at drage omsorg for, at der optages lignende bemærkning i den efterfølgende ejers skøde.    Selvom bemærkning om pligt til at være medlem af grundejerforeningen ikke måtte være optaget i skødet, gælder vedkommende parcel erhververs pligt til medlemskab alligevel.

Enhvert medlem er pligtig inden for 30 dage efter påkrav at betale de beløb, der pålignes ham i den forbindelse med grundejerforeningens virksomhed.

§7

1.        Parcellen skal holdes i ordentlig ,ren og ryddelig stand

2.        Støjende adfærd til ulempe for de omboende er ikke tilladt. Radio, Fjernsyn, Båndoptager eller lign. med højtaler forsynede apparater samt musikinstrumenter, må kun benyttes indendørs.

3.        Udover hunde og katte må der ikke holdes dyr, der opholder sig udendørs.

4.        Færdsel på vejene med motordrevne køretøjer er alene tilladt, når det sker med egentlig færdselsmæssigt formål.

§8

Overtrædes vedtægternes bestemmelser, og bringes forholdene ikke i orden inden for en nærmere angivet frist i overensstemmelse med bestemmelserne, er grundejerforeningen berettiget til at lade nødvendige arbejder udføre for den parcelejers  regning. overfor hvem, der er sket påtale.

§9

Der fastsættes et årligt kontingent for grundejerne, der p.t  udgør  kr.  50,- og som fastsættes på den årlige generalforsamling.

§10

Ordinær generalforsamling afholdes hver år i juli måned, og medlemmerne indvarsles med 14 dages til nævnte generalforsamling.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15. oktober 1967. I bestyrelsen for Grundejerforeningen ” Birkely”;

Erik Mikkelsen, SV Madsen; Kristian Eriksen, Henry Thorndahl ,  Esther Hansen

§10, stk 2 er ændret til:

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, som imellem sig fordeler hvervene som formand, kassere og sekretær. Et bestyrelsesmedlem udskiftes hvert år, men kan genvælge.

Ønsker ingen at modtage valg, udpeger den siddende bestyrelse efter alfabetisk rækkefølge et nyt bestyrelsesmedlem, som ikke tidligere har haft funktion i bestyrelsen. Erhvert medlem af grundejerforeningen er pligtig til at modtage valg.

Ændringen er vedtaget på generalforsamlingen den 18. juli 1976