Standardside

Beretning 2019   Grundejerforeningen Birkely

Indledning

Uge 43/2018

Fibernet/december 2018

Det mystiske

Bøvlet /foråret 2019

Derfor

Konklusion

Ejerforhold og Forpligtigelser

Klitvej

Belægning.

St. Hans

Vandværket

Afrunding

Året der gik blev ikke et roligt år, som jeg jo ellers normalt plejer at sige. Så her et kronologisk oplæg

Mellem 12 og 15 matrikel ejere på Klara Hansens vej får et påbud, om, at de inden for 14 dage skal trimme og tilpasse vejen ind til skel ?

Jeg kontakter underskriverne af brevet med henblik på at få udsættelse til påske 2019, da man så må forvente, at der igen er folk i sommerhusene.

Det kan der ikke blive tale om, påbuddet skal efterleves, var meldingen.  Vi var mange der gik i gang.  Ved efterkontrol, var vi nogle stykker, der fik et ekstra påbud ( nr  1 og 2), da der hang lidt hybenroser  ud over Klara Hansens vej ???

Over for kommunens folk pointerede jeg det uhensigtsmæssige i, at vejen nu er  6 meter ,bred og vi derved vil opleve øget fart på vejen – men ingen nåde, påbuddet skulle efterleves.

Jeg noterer, at der i området kører en stor bil rundt og optegner de forskellige veje.

Jeg kontakter ham og bliver oplyst om, at Eniig planlægger at nedlægge Fibernet, og de derfor var ved at lave en forundersøgelse. Jeg meddeler, at vi i vores grundejerforening gerne vil involveres, da vi nok var nødt til at etablere fart sikaner , nu da vejen er blevet bred. Så nedgravningen af fibernet kunne komme i konflikt med vores planlægning.

Dette blev lovet, og jeg blev kontaktet  2 gange  af Eniig med info om ,at de der stod for gravearbejdet ville kontakte mig – jeg har det også på mail .

Og så pludselig en dag, er hele området opgravet.  Jeg kontakter de involverede, som beklager, at de havde glemt at kontakte os, men at de havde tilladelse fra kommunen.

Herefter kontaktes kommunen, og ganske rigtig allerede i Januar havde kommunen givet tilladelse til opgravning, med den klausul, at de skulle godkende nedgravningen, og det efterarbejde der var lavet. Jeg udtrykte min undren over, at disse tilladelser kunne gives uden vores involvering, da vejen jo er privat og holdes af os grundejere.  Her blev jeg så belært om, at vejen er registreret som en ,, fælles privat vej,,  hvilket vil sige at kommunen har råderetten , og vi grundejere har de økonomiske forpligtelser.  Sådan er det for hele området ifølge Norddjurs.   Vi blev dog lovet, at vi kunne være med til efterkontrollen, hvor Norddjurs og den ansvarlige  for  gravearbejdet var med.

Det hele starter med et påbud i uge 43,som er baseret på et anonymt opkald til Kommunen. Jeg har fået akt insigt i hele forløbet – hvilket bekræfter min mistanke om, at det er bestilt arbejde. Hvorfor reagerer kommunen så kraftigt på en anonym kontakt, og kun på Klara Hansens vej ???

Vejen er ifg matrikel kort 6 meter bred dvs 1 til 1,5 m rabat og 3 til 4 meter vej.

Nedgravningen skal foretages i rabatten så nært skel som muligt.

Under gennemgangen (hvor Scharf   deltog) blev det flere gange bekræftet af repræsentanten fra Norddjurs, at nedgravningen skal være i den allokerede rabat. Da vi så flere steder i området ser, at nedgravning er foretaget i kanten af vejen (midt på Klara Hansens vej og på TH Thomsens vej, bliver dette påtalt. Udfordringen ligger i, at rabatten nogle steder er over 2 meter bred og tilgroet, derfor nedlagde man fibernettet i kanten af vejen. hvilket ikke er efter de udstukne retningslinjer.  De involverede matrikelejere skulle havde haft en påtale om at rydde rabatten tilstrækkelig, så der kunne nedgraves korrekt.  Men det valgte Norddjurs at se gennem fingre med.  Vores påtale kom ikke en gang med i referatet. Dette er også påtalt over for Norddjurs, men svaret var, at det var ikke dem der havde skrevet referatet.?? En noget arrogant tilbagemelding.

 Det er vist ikke lige sådan man plejer at lave et ,, konklusions referat,, .

Jeg har efterfølgende påtalt selve processen, men afvises med ,at ifg Manualen , har hverken Nord Djurs  eller  Eniig  gjort noget forkert ,og der vil blive et 2 års eftersyn , hvor der så vil blive lavet en afsluttende ,, rapport,,.    Er der utilfredsheder, skal I hver især enkeltvis klage, ikke til Norddjurs , men til Eniig/ entreprenøren . En yderst utilfredsstillende og meget arrogant proces, set fra min stol.

Var jeg i uge 26 rundt i området med en journalist, som også syntes at Norddjurs ,s måde at manual forvalte på ,er mystisk og meget lidt borgerinvolverende.

 Der kommer nok nogle artikler i kommende periode.

Vi er skakmat mht til Kommunen, men vi må også erkende, at vi som grundejere nogle steder har ladet bevoksningen gro for langt ud, og derved har vejen faktisk flyttet sig, og rabatten er blevet mere end de acceptable 1 til 1,5 meter især på de tidligere nævnte veje.

Det må den enkelte matrikelejer se at få bragt i orden, da vi ellers som grundejerforening må bede kommunen pålægge de enkelte involverede et påbud.

En sådan handling vil nok være noget  et prestige tab  for en ellers velfungerende  grundejerforening. 

Det ser faktisk ud til at den nye skiltning virker- så mere end 10 års kamp er måske afsluttet. Dog har det udmundet sig i noget mere gennemgående trafik på Klara Hansens vej , men mere om det under eventuelt ,hvor vi skal drøfte  fart sikaner.

Rævevej som faktisk er 2 veje , med en samlet bredde på 12 meter.

Et eksempel på ansvaret på en privat fællesvej.  Når et område (de 2 ræve veje) ligger mellem 2 matrikler, udmåles ansvars området ud fra den nærmeste matrikel. dvs matrikelejerne omkring   Rævevej har ansvar for vejen 6 meter ud fra egen matrikel. Selve kørebane området vedligeholdes af Grundejerforeningen, men forpligtelse og ansvar for rabat og ,, mellemområder,, påligger  de involverede matrikel ejere .

Der er blevet pålagt 2 læs  stabil grus, så vejen er tip top.

I år blev der bål , endda et stort et :

49 personer deltog i arrangementet, som må siges at være en stor succes, vi havde ikke forventet en så stor opbakning nu da st. Hans faldt på en søndag(sidste år var vi 53).  En stor tak til de involverede, især må fremhæves familien  Scharf , som bruger meget tid på planlægning og indkøb,  Johan og Jørgen som grillmestre og Ivan og Jette som lægger grund til.

Bålet etablerede Vagn, det betaler vi os fra , men der er også bålvagter som løbende gennem natten tjekker området – stor tak til vagterne .

 Selve nedgravning af asken dagen efter  foretages af Vagn omkring kl. 07.00.

Bål + oprydning koster ca 1000kr .

Bespisningen til arrangementet støttes af Grundejerforeningen med mellem 1000 og 1500  kr, resten er egen betaling med de 20 kr pr person.

Skal vi lave samme setup næste år , hvor St Hans er en mandag ????

Fam. Scharf kan nok overtales til at tage tjansen et år mere – men andre må gerne byde ind ?

Der er afholdt den årlige  generalforsamling . Hoved temaet var ,  Vandværket er nedslidt , og en renovering vil koste næsten lige så meget som at bygge et nyt tidssvarende Vandværk.  Denne proces er derfor igangsat , og vi forventer at have et spritnyt vandværk  midt 2020, men hvis I ikke er tilmeldt  Nyhedsbrevene , kan det stærkt anbefales, gå ind på   www.fsvv.dk  og tilmeld Jer

Med håb om en fortsat god sommer, samt henstilling til ,at vi i fællesskab overholder vores  vedtægter og forpligtigelser  - vil jeg hermed  afslutte  min beretning