Referat fra Generalforsamling 2012

Sekretæren

Generalforsamling 28-07-2012 ”Birkely”

Dagsorden:

Valg af dirigent: Jørgen Bust Klara Hansens vej 8.blev valgt enstemmigt.

Beretning: Beretning blev aflagt af formanden Stig Laursen

Beretning blev godkendt.

Regnskab:

Regnskabet blev forelagt af kasserer Sven Mouritzen.

Regnskabet blev godkendt.

Valg af bestyrelsen: Sekretær var på valg:

Birgit Scharf, Klara Hansens vej 10, blev genvalgt.

Fastsættelse af kontingent:

Fortsættelse af kontingentet på 150 kr. blev enstemmigt vedtaget

Eventuelt: Der var stort fremmøde til vores Sankt Hans – bål.

Det blev vedtaget, at fortsætte Sankt Hans-aften ved stranden.

Sven Mouritzen KlaraHansensvej 23, Jørgen Bust, Klara Hansensvej 8, Jørgen Scharf, Klara Hansensvej10, Egon Jensen Foged Klara Hansensvej 28, Tage Madsen Fritidsvej 3, leverer til bålet.

Der blev diskuteret container/grenaffald, der blev ikke vedtaget noget.

Vedr. Musvitvej 1 blev der aftalt ,at vejen skal udbedres med stabil grus.

Det kan konstateres ,at vi ikke får blå flag foreløbig, forureningskilden er formodentlig Møllebækken.

Badebroen kommer formodentlig ikke op mere.

Vedr. grene der hænger ud over vores fælles vej blev der tilkendegivet stor utilfredshed med de parceller der tilsidesætter deres pligt.

Bestyrelsen henstiller:

Bestyrelsen henstiller at små huller ud for egen matrikler i vejen udbedres, af de enkelte matrikler da der er stort overskud ved vejkanterne af stabil grus.

Dette giver en stor besparelse for foreningen , hvis vi hver især lukker egne huller .

Der må dog ikke fjernes stabil grus fra midten af vejen.

Sekretær Birgit Scharf

Klara Hansens vej 10

Medlemsliste

Vores Hjemmeside www.birkelyfjellerup.dk viser en oversigt over vores medlemmer , jeg vil gerne have jeres mailadresser.

Venligst tjek listen, og er mailen forkert eller mangler , vil jeg gerne have opdateret listen.

Der kan skrives til mig via hjemmesiden , eller direkte på stigoglotte@gmail.com

Det er noget af en lettelse, at kunne komme i kontakt med jer via mail.