2016 referat fra generalforsamling

Referat af 2016 Generalforsamling


Referat fra årets generalforsamling i grundejerforeningen Birkely : Afholdt søndag 7 august kl. 10.00 i Vaffelbageriet Fjellerup

action

Valg af dirigent

Jørgen Bust blev valgt: dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt , men med den afvigelse ,at afholdelsen var i August og ikke i Juli som vedtægterne foreskrev. Denne ændring var nævnt på indkaldelsen, og afholdelse af årets generalforsamling er hermed godkendt

Generalforsamlingen

Beretning

Formanden konstaterede at der var rekord fremmøde , 45 i alt . Herefter blev beretning fremlagt, og findes herefter på foreningens hjemmeside. Under beretningen var der følgende kommentarer: Skt. hans holdet fra 2016 , Scharf, Bust,Ivan , Keld, Egon + Finn og Johan , stiller gerne op til 2017, men der skal findes en mere funktionel måde at få transporteret og opbygget bålet på. Formanden tager kontakt til Vagn, som er den lokale altmuligmand inden for vej og havepleje. Vi må kalkulere med omkostninger på mellem 1000 og 1500 kr til Vagn. Selve skt. hans afviklingen med pølser og grill afprøves også i 2017, dog med 2 mødetidspunkter. Grill kl 19.30 + båltændning kl 21.00. Men det vil blive genbekræftet lige inden skt hans næste år. Beretningen blev herefter godkendt

Formanden                       Generalforsamlingen

Regnskab

Kasseren fremlagde regnskabet, med konstatering af , at alle medlemmer havde betalt. Det konstateres, at vi har en sund økonomi. Regnskabet vil blive lagt på hjemmesiden

Generalforsamlingen

Valg til Bestyrelsen

Kasseren Anette var på valg , og accepterede genvalg for endnu en 3 årig periode

Generalforsamlingen

Fastsættelse af kontingent

Ingen ændring i forhold til tidligere år . De 150,00 per matrikel blev enstemmigt vedtaget

Generalforsamlingen

Eventuelt Herunder 50 års jubilæum

Vi har næste år 50 års jubilæum i foreningen. Punktet var også på Agendaen sidste år. Der er flere muligheder. 1/ Kan Skt. hans, generalforsamling samt en medlems reception afholdes på samme dag. Dvs Skt Hans aften. ???? Dette vil kræve ,at der lejes et party telt som opstilles i området( vi kunne søge om, at få lukket den nederste del af Klara Hansens vej) Arrangementet kunne afvikles som et delvis sammenskudsgilde. Foreningen booker teltet + borde og stole, og står for grillmad og første genstand. Medlemmerne må selv medbringe resten af drikke varerne. Teltet vil blive fjernet næste morgen. 2/ Fest med delvis egenbetaling .der nedsættes et festudvalg bestående Bust , Ivan( KH 7) samt musvitvej 1 som arbejder på en mere decideret jubilæums fest som muligvis kan/skal afvikles i eksterne lokaler( aktivitetshuset Fjellerup, som dog er rimelig booket , så her skal der handles i god tid.) De 2 aktiviteter koordineres via hjemmesiden med formanden som tovholder

1/ bestyrelsen           2/ det nedsatte festudvalg

Vedtægter

Igennem årene har der været flere diskussioner om vores vedtægter , som jo er 50 år gamle. Nye foreninger bliver i dag pålagt at bruge det kommunale udkast til vedtægter. Et ca 12 siders grund materiale. Verner og undertegnede havde gennemarbejdet og tilpasset et udkast på en kombination af vores nuværende vedtægter , og det kommunale udkast. Vi kom ned på ca 7 sider. Dette udkast blev udleveret på generalforsamlingen. Der er ingen tvivl om , at hvis vores vedtægter skal følge de kommunale retningslinier vil vi miste en del af vores selvstændighed, da et af punkterne er , at kommunen kan tvinge grundejerforeninger til at optage nye medlemmer , eller sammenlægge sig med andre foreninger. Der er dog også en del positive elementer i det kommunale udkast. Efter en del diskussion , blev konklusionen , at vi er tilfredse med nuværende Vedtægter, som så løbende må tilpasses vores foreningsbehov , hvis det skulle blive aktuelt.

Verner/Stig samt generalforsamlingen

Det løse: Strandrensning

Strandresning: kommunen har spurgt og fået vores accept, til strandrensning neden for Klara Hansens vej, den vestre del. Men kommunen skal have accept fra de matrikelejere som har grunde som går ned til stranden, derfor er strandrensningen meget ujævn for hele området, hvilket giver indtryk af at stranden er beskidt.


Badebroen                     Vandværket

Med hjælp fra Blå flag , Vaffelpeter, samt nogle af vores medlemmer , blev broen opstillet. Det kan frygtes at ansvaret for broen ikke er defineret, da det jo er en blanding af kommunale gavepenge samt søgte tilskud der har finansieret broen. Dat det er Naturcentret( blå Flag ) der var primus motor ved ansøgningen og første opstilling , er det nok den generelle holdning , at Naturcentret koordinerer op og nedtagning. Jeg er dog i besiddelse af en kommunal referat fra Paraplytiden , hvor Borgmesteren lover , at hvis vi kunne skaffe midler til broen , skulle kommunen nok overtage op og nedtagning. Dette dokument er tilsendt både Fjellerup borgerforening samt Naturcentret.   Medlemmerne har i dag modtaget indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling : Det kan anbefales at man møder op Onsdag 24 August kl 19.00 i aktivitetshuset så man kan danne sig sin egen mening i denne sag


Afslutning